Algemene voorwaarden

Wij zijn: Le Coeur Deco, met vestigingsadres te Ploegstraat 75A, 2830 Willebroek en ondernemingsnummer 0775.841.335.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: jasmine@willemv6.sg-host.com 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media of via offerte.
 2. Dienst: de diensten die wij leveren: Le Coeur Deco
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij het aankopen van een product.
 5. Klant: De consument of ondernemer die een product aankoopt bij ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 7. Producten:
 • Interieurdecoratie
 • Interieuraccessoires
 • Producten op maat
 1. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 2. Website: https://willemv6.sg-host.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze producten en diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en producten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via offerte of via sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Het is voor jou, als Klant, mogelijk om bepaalde producten op maat te bestellen. Wij, als Dienstverlener, zullen hiervoor steeds een offerte opmaken. Deze offerte wordt opgemaakt aan de hand van de door jou, als Klant, opgegeven formaten en materialen en is afhankelijk van het aantal voorzienbare werkuren. Jij, als Klant, moet binnen een termijn van 3 dagen reageren via e-mail op deze offerte. 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien, jij als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 


Artikel 4 – vergoeding: 

4.1. Algemeen

Jij, als Klant, kan onze producten via de website aankopen. Alle prijzen staan duidelijk vermeld.

De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Eventuele verzendkosten (voor orders onder de €75) vallen ten laste van jou, als Klant.

4.2.  Betaling

4.2.1. Jij, als Klant, dient de producten, die op de website kunnen worden aangekocht, onmiddellijk te betalen. Jij, als Klant, ontvangt dan direct een digitale factuur bij de betaalbevestiging.

4.2.2. Indien jij, als Klant, producten op maat wenst aan te kopen, ontvang jij, als Klant, een factuur van ons, als Dienstverlener. Deze factuur dient betaald te worden binnen een termijn van 15 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, ontvang jij, als Klant, eerst een herinnering via mail of een herinnering via aangetekend schrijven. Indien jij, als Klant, hierna nog steeds niet betaalt, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.  

5.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de op maat gemaakte producten of op producten in uitverkoop.

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

6.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant.

6.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking en in de originele staat bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

6.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 5 kalenderdagen nadat wij het teruggestuurde product hebben ontvangen.

6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7 – Levering en risico

7.1. Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Wij, als Dienstverlener, zullen pas overgaan tot levering indien jij, als Klant, de volledige factuur hebt betaald.

7.3. Wij, als Dienstverlener, verzenden de producten binnen de 4 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.4. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.5. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

7.6. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering.

8.2. Gebrekkig product

Indien jij, als Klant, een gebrekkig product ontvangt, zullen wij, als Dienstverlener, proberen om de goederen op onze kosten te herstellen. Indien dit niet mogelijk is geven wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de keuze tussen een nieuw product of een terugbetaling van de aankoopprijs.

Echter Veel van onze artikelen worden met de hand vervaardigd. Hierdoor kunnen verschillen in kleur en vorm optreden. Deze verschillen worden niet beschouwd als defecten. Zulke terugzendingen worden dan ook beschouwd als een gewone retour. Kosten zijn in dat geval voor rekening van de klant.

8.3. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Indien de overeenkomst definitief niet meer kan worden uitgevoerd, krijg jij, als Klant, alle reeds betaalde sommen terugbetaald.

8.4.Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

8.5. Onderaanneming en beroep op derden

Wij, als Dienstverlener, mogen beroep doen op derden en onderaannemers. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging aan de levering indien deze te wijten is aan onze derden of onderaannemers. 

Artikel 9 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 14 dagen na het ontstaan van de klacht, via aangetekend schrijven of e-mail, kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

Door het aankopen van onze goederen verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  

In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 12– Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 13 – Algemeen 

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

13.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden, zonder mededeling gewijzigd worden.